Hieronder volgen enkele voorbeelden van belangrijke bedrijfsverzekeringen.
Het is niet mogelijk om alle verzekeringsvormen te noemen, per bedrijf verschilt het namelijk welke
verzekeringen afgesloten dienen te worden.

Voor een advies over welke verzekeringen nodig zijn voor uw bedrijf zullen wij u graag van dienst zijn.


Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Omschrijving

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt,
en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht,
maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.
Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 907.560 of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar

De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen.
Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade,
zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een Milieu Schade Verzekering worden gesloten .
Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf
onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen
.

Premie

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon
(vůůr franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer
te verstrekken opgave.
De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot een lagere premie.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Omschrijving

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening.
Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliŽnt) schade lijdt. In tegenstelling tot de
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid
voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken.
Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen
ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke
georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een
bepaald minimaal verzekerd bedrag.
De beroepsaansprakelijkheidspolis biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden
gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade
voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

Premie

De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen
stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.


Inventaris

Omschrijving

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking,
onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade.
De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties,
atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de
dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte
aan een meer uitgebreide dekking dan brand.
Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde).

Premie

Is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variŽrend van € 0,40 tot € 0,60 per € 1000 verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk
van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de uitgebreidheid van de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening,
de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen.
Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Omschrijving

In een aantal gevallen bieden sociale verzekeringswetten geen volledige inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid.
Bijvoorbeeld zelfstandige ondernemers, werknemers voor het excedent van de loondoorbetalingsverplichting. Hiervoor kent men
de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
De AOV is onderverdeeld in een tweetal rubrieken:

  • rubriek A waarop het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid is verzekerd
  • rubriek B waarop de periode daarna is verzekerd tot de overeengekomen einddatum van de verzekering.

Het is gebruikelijk dat maximaal 80% van het inkomen wordt verzekerd. De reden daarvoor is dat bij volledige arbeidsongeschiktheid
op grond van de AOV een uitkeringspercentage van 100% wordt toegepast.

Rubriek A dekt het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid. De verzekerde is volgens rubriek A arbeidsongeschikt indien hij of zij
voor tenminste 25% ongeschikt is, door medisch vast te stellen gevolgen van ongeval of ziekte om het eigen beroep uit te oefenen.
De uitkering vangt aan na afloop van een wachttijd. De lengte van wachttijd (of eigen risico-termijn) is afhankelijk van de keuze die
verzekerde heeft gemaakt bij het sluiten van de verzekering.

Rubriek B dekt de periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar. Rubriek B kent een ander arbeidsongeschiktheidscriterium
dan rubriek A. In de zin van rubriek B is de verzekerde arbeidsongeschikt als hij voor tenminste 25% ongeschikt is, door medisch vast
te stellen gevolgen van ongeval of ziekte, om werkzaamheden te verrichten die voor zijn krachten, bekwaamheden en opleiding zijn
berekend en die gezien zijn vroegere werkzaamheden in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd.

Ook is het mogelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten die zowel voor rubriek A als voor rubriek B bij het vaststellen van
de arbeidsongeschiktheid alleen rekening houdt met het eigen beroep van de verzekerde.

Premie

De premie is gebaseerd op beginleeftijd en eindleeftijd, beroep werknemers, verzekerd bedrag en soort verzekering.

Bijzonderheden

Voor zelfstandigen kent de AOV tevens een rubriek C. Deze dekt de risico's van een WAZ-gat (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Zelfstandigen).


 

test